Skip to content

Over ons

SELA (Stichting Evangelische Leefgemeenschap Arnhem) is een stichting met christelijke waarden. Deze waarden zijn gericht op gemeenschapszin (samen leven en samen dingen doen) en betrokkenheid op de stad Arnhem. Wij bieden betaalbare en veilige woonruimte voor studenten (en starters) in een positieve leefomgeving. De komende jaren zetten wij ons in om de huizen te verduurzamen en te verbeteren.

SELA is a foundation with Christian values. These values focus on community spirit (living and doing things together) and commitment to Arnhem. We provide affordable homes for students and young adults in a positive environment.

 

Geschiedenis van SELA

SELA (Stichting Evangelische Leefgemeenschap Arnhem) werd in 1972 opgericht, met als doel het oprichten van een nieuwe leefgemeenschap. Het was een tijd van communes en leefgemeenschappen. Een stel gezinnen en alleenstaanden besloot toen een pand te kopen, als woning voor zichzelf en centrum van begeleiding voor o.a. jongeren. Dit ging onder andere over loopbaanbegeleiding, maar ook sociale en geestelijke betrokkenheid van de directe leefomgeving. Dit pand werd het eerste SELA-pand, dat nu nog steeds een onmisbaar deel uitmaakt van SELA’s identiteit: De Amsterdamseweg in Arnhem.

In 1974 werd het tweede pand gekocht: De Sweerts de Landasstraat. Dit lag op loopafstand van de Amsterdamseweg en had als doel het bieden van huisvesting aan o.a. leerling-verpleegsters in het Diaconessen ziekenhuis, dat vlakbij lag.

Weer wat later werd SELA door enkele kerken benaderd, die merkten dat jongeren in de gemeenschap hun vleugels wilden spreiden en op zichzelf wilden gaan wonen. De ouders wilden toch graag een oogje in het zeil kunnen houden, dus werd er gekeken naar een dubbel pand in de buurt: de huizen op de Frombergstraat.

Na enkele bestuurswisselingen en complicaties heeft SELA uiteindelijk de vorm gekregen die het nu heeft: Een stabiele stichting, met een fijn bestuur en vier huizen tot haar beschikking. Het doel van de stichting is simpel: Het bieden van huisvesting aan mensen (met name studenten) die een woning in Arnhem nodig hebben. Ze heeft vooral een christelijk oogmerk, goede connecties met christelijke studentenverenigingen, studenten en lokale kerken.

Door SELA’s goede naam en connecties is het nooit een probleem geweest om de ‘juiste’ mix van bewoners per huis te krijgen. Het bestuur heeft zich alle jaren beziggehouden om zoveel mogelijk een vorm van gemeenschapsleven per huis te waarborgen. SELA is namelijk meer dan alleen het verhuren van kamers. In de SELA-huizen heeft het bestuur altijd iets van het oude ‘leefgemeenschaps-ideaal’ willen vasthouden. Niet alleen Nederlandse studenten zijn gehuisvest, maar ook Duitse, Litouwse, Vietnamese, Eritrese en Indische jongeren. Dit alles met als doel: Het bieden van een woonplaats voor studenten die huisvesting nodig hebben in Arnhem en op zoek zijn naar een fijne leefgemeenschap.

History of SELA

SELA (Stichting Evangelische Leefgemeenschap Arnhem) was founded in 1972, with the aim of establishing a new living community. It was a time of communes and communities. Several families and singles decided to buy a property, as a home for themselves and as a centre of counselling for young people. This counselling included career guidance, but also social and spiritual involvement in their surroundings. This property became the first of the SELA houses, which is still an indispensable part of SELA’s identity today: Amsterdamseweg in Arnhem.

In 1974, SELA bought its second property: the Sweerts de Landasstraat. It was within walking distance of the property on the Amsterdamseweg and was intended to provide accommodation for, among others, nurses in training at the Diaconessen hospital, which was closeby.

A couple of years later, SELA was approached by several nearby churches, which noticed that young people in their community wanted to spread their wings and start living on their own. Their parents did still want to keep an eye on their children, so together they looked at a double property nearby: the houses on Frombergstraat.

After some board changes and other complications, SELA finally found its current form: a stable foundation with a good board and four homes at its disposal. The aim of the foundation is simple: Providing houses for people (especially students) in need of housing in Arnhem. It primarily fills a religious purpose, with good connections with local churches, as well as a good name among the municipality and students.

Because of SELA’s good name and connections, getting the ‘proper’ mix of residents per house has never been an issue. The board has worked all these years to ensure a community feel within their houses as soon as possible. After all, SELA is bigger than just renting out the rooms. In the SELA houses, the board has always wanted to retain something of the old community ideal. Not only do we house Dutch students, but we have also had German, Lithuanian, Vietnamese, Eritrean and Indian youngsters, among others. All this is with the aim of providing a place to live for students who need housing in Arnhem and are looking for a nice living community.